Przedsiębiorstwo Usługowe
NOVUM
──────────────
dobrostan zwierząt 
REGULAMIN KURSÓW

DEFINICJE

1. Usługodawca:

  - Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM z siedzibą: 25-512 Kielce, ul Warszawska 5/30, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 657-00-77-712.

2. Klient:

  1. - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. - osoba prawna (firma, instytucja, stowarzyszenie),
  3. - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza korzystać, korzysta lub korzystała z usługi świadczonej przez Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM. Znaczenie określenia Klient jest równoznaczne z pojęciem Usługobiorca

3. Płatnik:

  - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która pokrywa koszty usługi świadczonej przez PU NOVUM.

4. Słuchacz:

  - uczestnik szkolenia (kursu), osoba fizyczna bezpośrednio biorąca udział w szkoleniu - Klient lub osoba wskazana i skierowana przez Klienta do udziału w szkoleniu (kursie).

5. Kurs:

  - przedsięwzięcie szkoleniowe mające na celu realizację zaplanowanego programu nauczania w celu przekazania określonej wiedzy bądź ukształtowania postulowanych umiejętności.

6. Kurs stacjonarny:

  - szkolenie prowadzone w tradycyjnej formie zajęć indywidualnych bądź grupowych, odbywające się w określonym miejscu i czasie, realizowane w bezpośrednim kontakcie słuchaczy z kadrą wykładową bądź instruktorską.

7. Kurs online:

  - szkolenie realizowane z użyciem technik przekazu elektronicznego wykorzystującego urządzenia komputerowe, w kontakcie telekomunikacyjnym z wykładowcą (instruktorem) w czasie rzeczywistym lub w drodze zapoznania Słuchaczy ze zautomatyzowanym systemem wcześniej opracowanych materiałów audiowizualnych.

 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

 1. Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM opracowało określone programy nauczania kursowego, które oferuje publicznie w formie odpłatnej usługi oświatowej.
 2. Koszt udziału w określonych przedsięwzięciach szkoleniowych (cena kursu) stanowi integralną część oferty i podawana jest do wiadomości publicznej.
 3. Korzystanie z usług Przedsiębiorstwa Usługowego NOVUM ma charakter dobrowolny a przystąpienie do udziału w konkretnym przedsięwzięciu szkoleniowym wyczerpuje znamiona przyjęcia oferty i akceptacji ceny usługi na zasadach rynkowych.
 4. W przypadku jeśli Klient kieruje do szkolenia więcej niż 5-ciu Słuchaczy dopuszcza się możliwość negocjacji ceny ofertowej.
 5. Wyrazem zainteresowania ofertą NOVUM jest wysłanie zgłoszenie Słuchacza/y do udziału w szkoleniu w formie przewidzianej przez organizatora szkolenia.
 6. Przekazane w zgłoszeniu dane osobowe Słuchacza, Klienta i Płatnika podlegają ochronie i są przetwarzane przez Usługodawcę w sposób zgodnny z prowadzoną "Polityką prywatności". Czytaj->>>
 7. W oparciu o przyjęte zgłoszenie Usługodawca podejmuje działania mające na celu skonkretyzowanie oferty oraz kieruje prośbę o uregulowanie ceny usługi na zasadach przedpłaty (płatność „z góry’).
 8. Po trzymaniu przedpłaty lub bankowego potwierdzenia realizacji zapłaty Usługodawca:
  1. - niezwłocznie udostępnia szkolenie – kursy online,
  2. lub
  3. - potwierdza datę i miejsce szkolenia oraz przekazuje szczegółowe informacje organizacyjne dot. konkretnej realizacji m- kursu stacjonarne.
 1. Cena kursu obejmuje wszystkie świadczenia związane z realizacją szkolenia, łącznie z kosztem egzaminu i ewentualnej opłaty skarbowej. Nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia Słuchacza w czasie realizacji szkolenia.
 2. Za cenę kursu Klient uzyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych kursu zlokalizowanych ma platformie edukacyjnej Usługodawcy (kurs online) na czas 14 dni od daty zapłaty ceny kursu i/lub udostępnienia danych logowania.
 3. Jeśli Słuchacz nie odbędzie pełnego szkolenia w czasie określonym w pkt. 8, Usługodawca ma prawo żądać dodatkowej opłaty za czas dodatkowego dostępu do platformy edukacyjnej kursu.
 4. W przypadku, jeśli opóźnienie zakończenia szkolenia spowodowane jest ważną przyczyną losową i Słuchacz przedstawi dokumenty potwierdzające zaistnienie takich okoliczności, Usługodawca odstąpi od żądania dodatkowej opłaty za ponadnormatywne udostępnienie materiałów szkoleniowych kursu (wydłużenie czasu dostępu do platformy edukacyjnej).
 5. W przypadku kursów kończących się egzaminem przed niezależną od Usługodawcy komisją egzaminacyjną, jeśli udział w egzaminie kończącym szkolenie zakończy się niepowodzeniem, Usługodawca może:
  1. - podjąć działania umożliwiające ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnym terminie,
  2. - udostępnić platformę edukacyjną kursu na dodatkowy czas ponadnormatywny,
  3. - udzielić indywidualnego wsparcia w opanowaniu materiału nauczania. W zależności od okoliczności, niektóre lub wszystkie z w/w działań może wiązać się z dodatkową, uzgodnioną indywidualnie odpłatnością na rzecz Usługodawcy.
 1. Jeśli mimo podjętych działań, określonych w pkt.12, Słuchacz nie zaliczy egzaminu kończącego szkolenie z wynikiem pozytywnym, po 30 dniach od dnia zapłaty ceny kursu Usługodawca uzna swoje świadczenie za wykonane i wolne od roszczeń ze strony Słuchacza.
 1. W przypadku kursów stacjonarnych:
  1. - zapłata za udział w kursie stacjonarnym powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed datą realizacji kursu (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy),
  2. - Usługodawca związany jest obowiązkiem wykonania świadczenia na rzecz Klienta od dnia wpływu zapłaty ceny kursu na jego rachunek bankowy,
  3. - w przypadku niestawienia się Słuchacza na szkolenie bądź rezygnacji z usługi nie zgłoszonej lub zgłoszonej przez Klienta później niż na 48 godzin przed terminem planowanej realizacji, Usługodawca uzna swoje świadczenie za wykonane i odmówi zwrotu zapłaty,
  4. - w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 14c Usługodawca, w zależności od okoliczności, może umożliwić Słuchaczowi odbycie szkolenia w następnym terminie realizacji kursu - nieodpłatnie bądź za częściową odpłatnością.
 1. Wpłaty dokonywane na rachunek bankowy Usługodawcy w związku z realizacją usługi dokumentowane są fakturą VAT wystawioną w dniu wpływu zapłaty na podane dane Klienta lub na nazwisko Słuchacza (faktura imienna). Faktury, w zależności od okoliczności przesyłane są elektronicznie lub wręczane Słuchaczowi w dniu realizacji szkolenia.
 2. Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia i związane z tym decyzje administracyjne, jeśli nie zostaną wręczone Słuchaczowi na zakończenie szkolenia, wysyłane są na adres Klienta tożsamy z treścią faktury za usługę.
 3. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola typu „checkbox” na stronie Usługodawcy) oznacza przyjęcie przez Klienta opisanych wyżej zasad świadczenia usługi bez zastrzeżeń.

© Copyright 2023 NOVUM - Realizacja Agencja SEO Kielce SEMLife.pl